Zásady ochrany osobních údajů

Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů.

Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. se sídlem Komenského nám. 9/400 Praha 3 – Žižkov, odpovědná osoba Ing. Jan Vančura, CSc.,  je správcem osobních údajů, které zpracovává v tomto rozsahu:

 1. osobní údaje zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby evidence zaměstnanců, jejich rozvoje a komunikace s partnery a jinými zainteresovanými stranami, zpracování mezd atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
  1. zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnanců a dobrovolníků na webu společnosti, pomocí elektronických nástrojů (např. e-mail) a na osobních vizitkách,
  2. zpracování účetnictví provádí výhradně interní osoby (členky Rady Sdružení – místopředsedkyně, pokladník a účetní) znalé bezpečnostních požadavků, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů,
  3. osobní údaje předává pouze příslušným úřadům dle platné legislativy
  4. osobní údaje získává pouze od subjektů údajů.
 2. osobní údaje dětí účastnících se kursů sborového zpěvu resp. u nezletilých jejich rodičů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
  1. osobní údaje předává pouze příslušným úřadům dle platné legislativy
  2. třetím stranám předává tato osobní data pouze v rozsahu potřebném k uzavírání smluv (ubytování, doprava, pojištění apod.) 
  3. zveřejňuje fotodokumentaci z akcí v propagačních materiálech vydávaných Sdružením Zvoneček – Praha a na webu www.zvonecek.czwww.facebook.com/zvonecek, https://www.youtube.com/channel/UCZuhAQZFnaOT1u21xvQNWqA/ a www.instagram.com/sborovestudiozvonecek/ 
  4. osobní údaje získává od subjektů údajů.

Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. má zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, který mj. vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.

Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, který pro zpracování OÚ dal kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.

Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.

S výjimkou zahraničních zájezdů Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. jako správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetích zemí.